Motto

Centrální tankoviště s největšími nádržemí na světě má dostatek prostoru pro bezpečné skladování strategických zásob ropy ČR a je vybavena plně automatizovanou hasicí technikou


Integrovaný Systém Řízení

 • uplatňování ISŘ dle ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 a ISO 50001
 • v roce 2008 se dále společnost přihlásila k plnění programu Responsible Care, který se stal nedílnou součástí ISŘ. Dne 10.9.2009 společnost úspěšně prošla veřejnou obhajobou a dne 22.9.2009 jí bylo na slavnostním Večeru s českou chemií uděleno právo používat logo tohoto programu
 • ochrana zdraví a životního prostředí je jednou z našich nejvyšších priorit
 • aplikace standardů a pravidel v oblasti bezpečnosti informací
 • minimálním standardem je dodržování všech zákonů a regulí na:
  • prevenci závažných havárií
  • ochranu životního prostředí,
  • bezpečnost práce a požární ochranu
  • kvalitu
 • prevence vzniku havárie, omezování rizik a likvidace následků havarijní situace
 • snižování negativních vlivů na životní prostředí a minimalizaci poškozování zdraví zaměstnanců a veřejnosti
 • uplatňování nejlepších dostupných postupů a technologií pro uspokojování potřeb našich zákazníků
 • vysoké požadavky na dodavatele služeb z hlediska kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti
 • dialog se zaměstnanci a veřejností o nebezpečích, rizicích a vlivech společnosti na životní prostředí a zdraví
 • pravidelná kontrola a přezkoumávání všech prvků systému v rámci trvalého zlepšování

Systém trvalého zlepšování

Systém trvalého zlepšování

ISO 9001

ISO 14001

ISO 27001

ISO 45001

ISO 50001

Politika ISŘ v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, informační bezpečnosti, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a hospodaření s energií

MERO ČR, a.s. je jedinou ropovodnou společností v České republice. Dopravuje ropu ropovody Družba a IKL a provozuje centrální tankoviště ropy pro skladování státních hmotných rezerv ropy, příp. ropy ve vlastnictví svých zákazníků.

MERO ČR, a.s. a její dceřiná společnost MERO Germany GmbH, jsou společnosti, které se snaží maximálně uspokojovat své zákazníky, a proto se rozhodly, jako součást integrovaného systému řízení společnosti, splnit také veškeré požadavky normy ISO 9001.

MERO ČR, a.s. a její dceřiná společnost MERO Germany GmbH, považují ochranu životního prostředí za přirozenou součást všech svých podnikatelských aktivit. Pro zvýraznění tohoto svého přístupu obě společnosti zavedly systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001.

MERO ČR, a.s. považuje efektivní užití energie a zlepšování energetické hospodárnosti za nezbytnou součást všech realizovaných činností. S ohledem na tuto prioritu obě společnosti zavedly systém managementu hospodaření s energií podle normy ISO 50001.

MERO ČR, a.s. a její dceřiná společnost MERO Germany GmbH, rozumí pod pojmem bezpečnost informací proces zajišťování ochrany informací na potřebné úrovni z hlediska zachování jejich důvěrnosti, dostupnosti a integrity v souladu s mezinárodními normami a platnou legislativou. Proto se společnosti rozhodly integrovat do systému řízení také požadavky normy EN ISO/IEC 27001.

MERO ČR, a.s. a její dceřiná společnost MERO Germany GmbH zajišťuje provoz kritické informační infrastruktury. Proto postupně implementovaly veškerá organizační a technická opatření, která jsou vyžadována.

MERO ČR, a.s. a její dceřiná společnost MERO Germany GmbH dbají v maximální míře na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci zajištěním bezpečných a zdravých pracovních podmínek týkajících se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví. Vedení společnosti se dále zavazuje, že bude v otázkách bezpečnosti práce komunikovat se zástupci Odborové organizace a zaměstnanci. Proto se společnost MERO ČR, a.s. rozhodla integrovat do svého systému řízení požadavky normy ISO 45001. Stejnou pozornost věnují i bezpečnosti okolí svých zařízení v rámci prevence závažných havárií a ochrany kritické infrastruktury vyplývající ze zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, resp. Směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, v platném znění, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Proto MERO ČR, a.s., prohlašuje, že:

 • Spokojenost zákazníka je prioritou ve všech jejích činnostech.
 • Trvalé dodržování příslušných závazných požadavků pro kvalitu, ochranu životního prostředí ČR, popř. SRN, právě tak jako požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požadavků týkajících se bezpečnosti informací a požadavků v oblasti hospodaření s energií, považuje za samozřejmý a minimální standard.
 • Činnosti jsou zaměřeny na vylepšování prevence ve vztahu k negativnímu ovlivnění životního prostředí a prevence nehod; společnost bude využívat optimální, dostupné, technické a organizační prostředky pro předcházení poškození životního prostředí, zdraví zaměstnanců a veřejnosti.
 • Bude odstraňováním nebezpečí, snižováním rizik pomocí dostupných technických i organizačních opatření předcházet vzniku incidentů, neshod, havárií, narušení bezpečnosti informací a prvků kritické infrastruktury; zajištěním účinné prevence, rychlou a správnou reakcí bude usilovat o minimalizaci jejich případných následků. V oblasti bezpečnosti informací byl nastaven kontinuální proces, při kterém jsou identifikovaná rizika zvládána implementací přiměřených bezpečnostních opatření. V rámci tohoto procesu dochází také ke zjištění a prošetření veškerých bezpečnostních slabin a narušení bezpečnosti informací.
 • Bude usilovat o efektivní využití energetických zdrojů a zlepšování energetické hospodárnosti všech svých procesů; v souladu s tímto závazkem bude podporovat nákup energeticky úsporných produktů a služeb, které mají vliv na energetickou hospodárnost.
 • Bude vzdělávat a motivovat všechny své zaměstnance i partnery, aby zásady této politiky a na ni navazující cíle přijali za cíle svého snažení a budou informováni o změnách a přístupech při naplňování této politiky ISŘ. MERO ČR, a.s. deklaruje snahu o zabezpečení všech důležitých obchodních a osobních informací společnosti stejně jako informací zákazníků, dodavatelů či ostatních smluvních třetích stran.
 • Implementuje opatření k optimalizaci využití zdrojů pro všechny oblasti činnosti, zejména údržbu, havarijní připravenost, hospodaření s energií, ochranu informací, ochranu prvků kritické infrastruktury, péči o životní prostředí a ochranu zdraví.
 • Bude pravidelně prověřovat a vyhodnocovat svůj integrovaný systém řízení; k tomuto účelu stanovuje měřitelné cíle, kompetence a zdroje. Prostřednictvím pravidelných interních auditů a přezkoumání ISŘ vedením monitoruje úroveň kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti informací a plnění požadavků v oblasti hospodaření s energií.